Algemene Voorwaarden Content Talent / WerkEnergiek!

Artikel 1: Definities
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. Content Talent / WerkEnergiek!: Content Talent / WerkEnergiek!, gevestigd aan de Coendersstraat 18, 7622 XW te Borne.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Content Talent / WerkEnergiek! opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Cliënt: een door de opdrachtgever aangewezen medewerker, die door Content Talent / WerkEnergiek! voor begeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar aangaande bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 4. Noloc: de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals (www.noloc.nl).
 5. Indien er geen sprake is van een opdrachtgever als bedoeld in lid 2, is cliënt tevens opdrachtgever.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden.
 7. Directe schade:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om een tekortkoming in de nakoming aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 8. Overmacht: de naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Content Talent / WerkEnergiek! geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Content Talent / WerkEnergiek! niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Content Talent / WerkEnergiek! daaronder mede begrepen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Content Talent / WerkEnergiek! en haar opdrachtgevers en hebben betrekking op alle activiteiten die vanwege Content Talent / WerkEnergiek! ondernomen worden.
 2. Eventuele van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn voor Content Talent / WerkEnergiek! slechts bindend voor zover zij in onderlinge overeenstemming tussen Content Talent / WerkEnergiek! en haar wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.  Content Talent / WerkEnergiek! en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven van Content Talent / WerkEnergiek! zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is overeengekomen.
 2. Alle door Content Talent / WerkEnergiek! uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen gedurende 30 dagen na dagtekening door de wederpartij worden aanvaard, tenzij anders is aangegeven.
 3. Content Talent / WerkEnergiek! is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding daarvan door de wederpartij schriftelijk of per e-mail binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 4. Overeenkomsten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen daarvan komen tot stand doordat opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte van Content Talent / WerkEnergiek!.
 5. Indien een overeenkomst tot stand komt tussen Content Talent / WerkEnergiek! en twee of meer wederpartijen, zijn dezen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4: Adviezen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Content Talent / WerkEnergiek! die geen betrekking op de verstrekte opdracht hebben.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Content Talent / WerkEnergiek! zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de opvattingen omtrent goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Content Talent / WerkEnergiek! leeft bij uitvoering van zijn werkzaamheden de Gedragscode van zijn beroepsvereniging Noloc na.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en gegevens, waarvan Content Talent / WerkEnergiek! aangeeft dat deze noodzakelijk is/zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is/zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Content Talent / WerkEnergiek! wordt/worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Content Talent / WerkEnergiek! zijn verstrekt, heeft Content Talent / WerkEnergiek! het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventueel uit de vertraging voorvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Content Talent / WerkEnergiek! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en/of gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Content Talent / WerkEnergiek! kenbaar behoorde te zijn.
 6. De overeenkomst tussen Content Talent / WerkEnergiek! en een opdrachtgever wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 7. Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Content Talent / WerkEnergiek! gerechtigd om de werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee Content Talent / WerkEnergiek! zijn dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.
 8. Op de verhouding tussen Content Talent / WerkEnergiek!/wederpartij en derden zijn deze algemene voorwaarden integraal van toepassing.

Artikel 6: Geheimhouding & Privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Content Talent / WerkEnergiek! gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Content Talent / WerkEnergiek! zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Content Talent / WerkEnergiek! niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. In het kader van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke per 25 mei 2018 van kracht is geworden, heeft Content Talent / WerkEnergiek! per 7 juni 2018 haar Privacy Regelement aangepast. Als het gaat om Privacy, handelt Content Talent / WerkEnergiek! in de praktijk zoals in dit document omschreven. De meest recente versie van ons Privacy Regelement is via www.contenttalentnederland.nl te raadplegen.

Artikel 7: Termijnen

 1. Alle door of vanwege Content Talent / WerkEnergiek! genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Content Talent / WerkEnergiek! bekend waren en zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer, behoudens enige wettelijk voorschrift, een fatale termijn.
 3. Content Talent / WerkEnergiek! is in ieder geval nooit gebonden aan termijnen die niet meer gehaald kunnen worden vanwege in redelijkheid niet te voorziene omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, is Content Talent / WerkEnergiek! gehouden om zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, met de opdrachtgever in overleg te treden.

Artikel 8: Wijzigingen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor het bereiken van een behoorlijk resultaat noodzakelijk dan wel wenselijk is, om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijding en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst welke leiden tot meer en/of minder werk zullen, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen, worden verrekend.
 3. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dan zijn de door Content Talent / WerkEnergiek! voor gelijkwaardige werkzaamheden gehanteerde gebruikelijke uurtarieven en vergoedingen van toepassing. Op verzoek informeert Content Talent / WerkEnergiek! de wederpartij omtrent deze uurtarieven en normen.
 4. Content Talent / WerkEnergiek! zal de opdrachtgever vooraf schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdrachtgever het eerder overeengekomen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en/of gemaakte prijs- en kwaliteitsafspraak zal worden beïnvloed.
 5. In afwijking van lid 2 zal geen verrekening van meerkosten plaatsvinden indien een wijziging of aanvulling van de overeenkomst uitsluitend het gevolg is van feiten of omstandigheden die aan Content Talent / WerkEnergiek! kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Opzegging

 1. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te allen tijden geheel of gedeeltelijk op te zeggen door een gemotiveerde aanzegging bij aangetekende brief of exploot.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft Content Talent / WerkEnergiek! recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Content Talent / WerkEnergiek! zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijd wordt opgezegd door Content Talent / WerkEnergiek!, zal Content Talent / WerkEnergiek! in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdacht van de werkzaamheden voor Content Talent / WerkEnergiek! extra kosten met zich meebrengen, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

 1. Content Talent / WerkEnergiek! is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de overeenkomst Content Talent / WerkEnergiek! omstandigheden ter kennis zijn gekomen, die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk na zal komen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is aangetoond.
 2. Voorts is elke partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend.
  2. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd.
  4. de ander partij zijn huidige onderneming staakt.
  5. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Voorts is Content Talent / WerkEnergiek! bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewenste instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Content Talent / WerkEnergiek! op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Content Talent / WerkEnergiek! de nakoming van de verplichting opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Content Talent / WerkEnergiek! behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Prijsbepaling / Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. De prijs van de werkzaamheden is in de offerte vermeld of anderszins overeengekomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en gemaakte kosten. Het honorarium wordt berekend volgens gebruikelijke uurtarieven en vergoedingen van Content Talent / WerkEnergiek!, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkende tarieven zijn overeengekomen. Op verzoek informeert Content Talent / WerkEnergiek! de wederpartij omtrent deze tarieven.
 3. Content Talent / WerkEnergiek! is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het sluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. Content Talent / WerkEnergiek! brengt de Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden waarbij geen vast honorarium is overeengekomen, is Content Talent / WerkEnergiek! gerechtigd tussentijdse prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van lonen en/of andere kosten zijn gestegen.
 5. Bovendien mag Content Talent / WerkEnergiek! het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Content Talent / WerkEnergiek!, dat in redelijkheid niet van Content Talent / WerkEnergiek! mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Content Talent / WerkEnergiek! zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Content Talent / WerkEnergiek! zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 6. De in de aanbiedingen en offertes genoemde prijzen, alsmede overige vanwege Content Talent / WerkEnergiek! opgegeven tarieven, zijn immer exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en, voor zover van toepassing, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
 7. Voor zover de door Content Talent / WerkEnergiek! te verrichten werkzaamheden vrijgesteld zijn van omzetbelasting overeenkomstig het Arrest van de Hoge Raad d.d. 22-10-1986 zal geen BTW verrekening plaatsvinden.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Content Talent / WerkEnergiek! niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Indien cliënt zonder kennisgeving vooraf geen gehoor geeft aan een afspraak, is Content Talent / WerkEnergiek! gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 10. Aanbieding of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is aangegeven, op een door Content Talent / WerkEnergiek! aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is geschied, treedt automatisch verzuim in.
 2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Content Talent / WerkEnergiek! een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Content Talent / WerkEnergiek! heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
 3. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Content Talent / WerkEnergiek! te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Content Talent / WerkEnergiek! in staat van faillissement geraakt.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Content Talent / WerkEnergiek! op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan Content Talent / WerkEnergiek! alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 6. Indien Content Talent / WerkEnergiek! in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Content Talent / WerkEnergiek! heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van hoofdsommen en de lopende rente, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan. Content Talent / WerkEnergiek! kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Content Talent / WerkEnergiek! kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13: Incasso

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. Indien opdrachtgever, al dan niet na rappel, in gebreke blijft in de tijdige voldoening van de geldsom, dan is Content Talent / WerkEnergiek! gerechtigd haar vordering uit handen te geven in welk geval opdrachtgever een dadelijk opeisbare boete verbeurt van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 3. Indien Content Talent / WerkEnergiek! hogere kosten heeft gemaakt, welke noodzakelijk waren om haar vordering te incasseren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
 4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens geheel voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. 1.     Alle door Content Talent / WerkEnergiek! geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, adviezen, software, elektronische bestanden enz. blijven eigendom van Content Talent / WerkEnergiek! totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Content Talent / WerkEnergiek! gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. 2.     De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. 3.     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Content Talent / WerkEnergiek! zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. 4.     De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eest verzoek ter inzage te geven.
 5. 5.     Door Content Talent / WerkEnergiek! geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Content Talent / WerkEnergiek! zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Content Talent / WerkEnergiek! of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Content Talent / WerkEnergiek! zich bevinden en die zaken mede terug te nemen

Artikel 15: Klachten

 1. Wanneer u een klacht heeft over onze werkwijze of u van mening bent dat wij in strijd met onze beroepscode handelen, dan vragen wij u om hierover met ons in gesprek te gaan. Mocht het klachtgesprek niet tot een oplossing leiden, dan kunt u conform de Klachtenregeling van Content Talent / WerkEnergiek! een officiële klacht indienen zoals dat in de Klachtenregeling van Content Talent / WerkEnergiek! / Werkenergiek! staat omschreven. Deze klachtenregeling is onderdeel van de algemene voorwaarden van Content Talent / WerkEnergiek! / Werkenergiek! Dezen zijn voorafgaand aan de samenwerking /opdracht aan Opdrachtgever / Cliënt ter hand gesteld.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Content Talent / WerkEnergiek! en de wederpartij zijn beide verplicht tot (medewerking aan) de uitvoering van de overeenkomst conform de verwachtingen die partijen op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mochten hebben.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet verloopt conform de door de wederpartij daaraan gestelde verwachtingen, is deze verplicht daarvan zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop hij redelijkerwijs geacht kon worden kennis te kunnen hebben genomen van voormelde omstandigheid, schriftelijk mededeling te doen aan Content Talent / WerkEnergiek!. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking.
 3. Indien Content Talent / WerkEnergiek!, gelet op het onder lid 1 en 2 gestelde, aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 4. Content Talent / WerkEnergiek! is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst voor zover deze niet aan haar is toe te rekenen, dan wel deze te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 16.
 5. Content Talent / WerkEnergiek! is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Content Talent / WerkEnergiek! toe te rekenen tekortkoming; voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Content Talent / WerkEnergiek! verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
 6. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten, indirecte schade, daaronder mede begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 7. De aansprakelijkheid van Content Talent / WerkEnergiek! is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de opdracht.
 8. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Content Talent / WerkEnergiek! nimmer aansprakelijk.
 9. De door Content Talent / WerkEnergiek! te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 10. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp Content Talent / WerkEnergiek! bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik maakt.

Artikel 17: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens elkaar, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of enige in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Content Talent / WerkEnergiek! behoudt zich tevens het recht voor zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verder) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Content Talent / WerkEnergiek! zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze pierode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Content Talent / WerkEnergiek! ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Content Talent / WerkEnergiek! gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde houdt Content Talent / WerkEnergiek! zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Content Talent / WerkEnergiek! behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
 3. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Content Talent / WerkEnergiek! noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die Content Talent / WerkEnergiek! voor Opdrachtgever uitvoert.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Content Talent / WerkEnergiek! voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 5. Content Talent / WerkEnergiek! behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19: Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens schriftelijke goedkeuring van Content Talent / WerkEnergiek!,medewerkers van Content Talent / WerkEnergiek! of van de ondernemingen waarop Content Talent / WerkEnergiek! ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 20: Toepasselijk recht

 1. Op alle door Content Talent / WerkEnergiek! te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering van de werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt, zijn het Nederlands recht en deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de onderhavige algemene voorwaarden en/of een overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden in eerste instantie opgelost door mediation conform het NMI Mediation Reglement, zoals dit luidt op de dag van aanvang van de mediation.
 3. Opdrachtgever geeft binnen 14 dagen schriftelijk gehoor aan het verzoek van Content Talent / WerkEnergiek! over te gaan tot Mediation.
 4. Indien opdrachtgever geen gehoor geeft aan het gestelde in lid 3 dan wel medewerking aan mediation weigert, behoudt Content Talent / WerkEnergiek! zich het recht voor de bevoegde rechter in te schakelen.
 5. Geschillen als bedoelt in lid 2 die niet door mediation tot een oplossing mochten komen, worden – voor zover te dier zake niet schriftelijk een andere geschillenregeling tussen de betrokkenen is overeengekomen – uitsluitend door de Nederlandse rechter beslecht.

Aldus vastgesteld op 23 mei 2012 en herzien op 5 februari 2019, J.J. Klaas, eigenaar/directeur Content Talent / WerkEnergiek!

Klachtenregeling Content Talent / WerkEnergiek!

Behorend bij de Algemene Voorwaarden van Content Talent / WerkEnergiek!

Algemeen
Content Talent / WerkEnergiek! kent een Klachtenregeling welk ten doel heeft het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat te reageren, het voorkomen van herhaling van de onvrede of klacht, het herstellen van de relatie met  cliënten en opdrachtgevers, alsmede het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening.
Deze klachtenregeling maakt als bijlage deel uit van de algemene voorwaarden, die Content Talent / WerkEnergiek! in relatie tot opdrachtgevers en cliënten hanteert. Deze regeling is van toepassing wanneer opdrachtgever/cliënt (hierna te noemen: Klager) een Klacht over de dienstverlening van Content Talent / WerkEnergiek! heeft.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In het onderhavige Klachtenregeling wordt verstaan onder:

Content Talent Content Talent / WerkEnergiek! gevestigd aan de Coendersstraat 18, 7622 XW Borne.
Directeur de Eigenaar van Content Talent /WerkEnergiek!
Behandelaar de door de Directeur aangewezen onafhankelijke persoon
belast met de behandeling van de Klacht.
Klager een cliënt/opdrachtgever van Content Talent / WerkEnergiek! of diens 
vertegenwoordiger die een Klacht uit.
Klachtenregeling de onderhavige Klachtenregeling.
Klacht elke uiting van ongenoegen over de contacten met
Content Talent / WerkEnergiek! en/of de kwaliteit van een door
(tussenkomst van) Content Talent / WerkEnergiek! geleverd product,
schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Directeur.

 

Artikel 2: Klachtrecht

 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Content Talent / WerkEnergiek! zich in de uitoefening van haar taken jegens hem/haar heeft gedragen, een Klacht in te dienen bij de Directeur of een medewerker van Content Talent / WerkEnergiek!.
 2. Een gedraging van een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van Content Talent / WerkEnergiek! wordt aangemerkt als een gedraging van Content Talent / WerkEnergiek!
   

Artikel 3: Reikwijdte

 1. Deze regeling is van toepassing op de behandeling van zowel mondelinge als schriftelijke Klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens de Klager.
 2. Bij de behandeling van uitingen van onvrede, mondelinge of per e-mail ingediende Klachten, dan wel Klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens een ander dan de Klager, beslist de Directeur met in acht neming van de vereiste zorgvuldigheid.
 3. De Directeur of medewerker van Content Talent / WerkEnergiek! wijst de Klager, die zijn gevoel van onvrede heeft geuit, een mondelinge Klacht of een Klacht per e-mail heeft ingediend, op de mogelijkheid een schriftelijke Klacht in te dienen.
 4. Schriftelijke ingediende Klachten worden in een klachtenregistratiesysteem vastgelegd en gevolgd.


Artikel 4: Klachtbehandeling in eerste aanleg

 1. Bij een Klacht - die zowel mondeling als schriftelijk kan worden geuit bij de Directeur of een van de medewerkers van Content Talent / WerkEnergiek! - neemt de Directeur direct, of in ieder geval binnen vijf werkdagen na binnenkomst van de Klacht bij Content Talent / WerkEnergiek!, mondeling (telefonisch) contact op met de Klager.
 2. Indien dit contact leidt tot een voor wederzijdse partijen bevredigende oplossing, dan zijn de volgende artikelen niet van toepassing.
 3. Wanneer de Klager zijn uiting van onvrede of Klacht handhaaft, wordt de Klager, voor zover de Klacht alleen mondeling is geuit, door de Directeur verzocht de Klacht op schrift te stellen, binnen twee weken na het contact tussen Directeur en Klager.
 4. Indien het klaagschrift in een andere dan de Nederlandse taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een Nederlandse vertaling op schrift. De Klager omschrijft in zijn Klacht om welk feit het gaat en op welke wijze hij/zij meent onbehoorlijk te zijn behandeld en/of in zijn/haar belang te zijn geschaad. Klager dient bij opgave van een Klacht naam, naam bedrijf waar Klager werkzaam is of Directeur/eigenaar van is, adres en telefoonnummer voor bereikbaarheid overdag en een e-mailadres op te geven.
 5. De schriftelijke Klacht wordt vertrouwelijk gericht aan het postadres van Content Talent / WerkEnergiek!.
 6. Content Talent / WerkEnergiek! registreert de ontvangst van elke schriftelijke Klacht, inclusief datum ontvangst in haar klachtenregistratiesysteem.
 7. Van het niet in behandeling nemen van een Klacht wordt de Klager zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen vier weken na ontvangst van het Klaagschrift, door Content Talent / WerkEnergiek! schriftelijk gemotiveerd op de hoogte gesteld. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Content Talent / WerkEnergiek! op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben. Voor de particuliere opdrachtgever is de verjaringstermijn twaalf maanden.
 8. Indien Content Talent / WerkEnergiek! de schriftelijke ingediende Klacht in behandeling neemt, dan wordt deze Klacht op dat moment als officiële Klacht aangemerkt en voor behandeling aan een extern Behandelaar overgedragen.
 9. Een officiële Klacht wordt na ontvangst door Content Talent / WerkEnergiek! direct doorgestuurd aan de Behandelaar.
 10. Content Talent / WerkEnergiek! bevestigt de ontvangst van de officiële Klacht aan de indiener daarvan en registreert het aanmerken van een Klacht als officiële Klacht in het klachtenregistratiesysteem. In dit register worden tevens de specifieke stukken ten aanzien van de Klacht geregistreerd en, voor zover nodig, gearchiveerd.
 11. De Behandelaar stuurt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de Klacht, een schriftelijke ontvangstbevestiging aan de Klager en de Directeur van Content Talent / WerkEnergiek! en schetst daarbij tevens het vervolg van de procedure.
 12. De Behandelaar handelt de Klacht binnen zes weken na ontvangstdatum af. Indien een Klager in gebreke is met de aanlevering van nadere informatie, schuift deze termijn niet op.
 13. De Behandelaar is – behoudens de Directeur – tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle gegevens die hem bij de behandeling van de Klacht ter kennis is gekomen.


Artikel 5: Staken van de behandeling

 1. In iedere fase van de behandeling kan de Behandelaar nagaan of de Klager door middel van een informele afhandeling van zijn Klacht tevreden gesteld kan worden.
 2. Zodra de Klager te kennen geeft dat de Klacht naar tevredenheid is afgehandeld, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.


Artikel 6: Onderzoek van de klacht

 1. De Behandelaar draagt er zorg voor dat de Klacht, met toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor, adequaat wordt behandeld.
 2. Het onderzoek van de Klacht richt zich op de vraag of de omstreden handeling of gedraging, danwel het nalaten of weigeren daarvan:
  1. in strijd is met de bepalingen uit de overeenkomst tot dienstverlening;
  2. zorgvuldig en met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke procedures tot stand is gekomen.
  3. in overeenstemming is met de eisen van behoorlijk en professioneel gedrag alsmede met de normen die voortvloeien uit de beginselen van redelijkheid en billijkheid.
 3. Van het horen van de Klager kan worden afgezien, indien op basis van de op de Klacht betrekking hebbende stukken blijkt dat de Klacht ongegrond is, dan wel indien de Klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht gehoord te worden. Van het horen wordt een verslag gemaakt.


Artikel 7: Oordeel 

 1. Als de Behandelaar de Klacht terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan Klager en de Directeur van Content Talent /WerkEnergiek meegedeeld. Indien van toepassing doet de Directeur aan Klager een voorstel voor herstel of compensatie, met inachtneming van wat inzake overmacht en aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is opgenomen.
 2. Als de Behandelaar de Klacht niet terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de Klager en de Directeur van Content Talent / WerkEnergiek! medegedeeld. Indien de Klager dit wenst, kan de opdracht/overeenkomst conform de Algemene Voorwaarden van Content Talent / WerkEnergiek! met wederzijds goedvinden beëindigd worden.
   

Artikel 8: Klachtbehandeling in tweede aanleg
Als klager zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij/zij de klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc, beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals (www.noloc.nl). Content Talent / WerkEnergiek! onderwerpt zich aan het oordeel dat de Raad uitspreekt.

Artikel 9: Inwerkingtreding
Deze klachtenregeling treedt in werking op 23 mei 2012 en is voor het laatst herzien op 6 januari 2019.